Výročná členská schôdza 23.1.2010

Zápisnica

Zápisnica z riadnej valnej hromady Obecného športového klubu (ďalej OŠK) Lehota, ktorá sa konala dňa 23.01.2010 o 16.00 hod. v Lehote, č. 100

Prítomní štatutári: Peter Lukáč, Juraj Pavel, Alexander Gála
Ďalší prítomní: Mgr. Lenka Kutaková, tajomníčka
členovia OŠK Lehota podľa priloženej prezenčnej listiny

Riadne zasadanie valnej hromady bolo zvolané na základe stanov prezidentom OŠK Lehota, pánom Petrom Lukáčom.

Riadne zasadanie valného zhromaždenia otvoril prezident OŠK Lehota, pán Peter Lukáč , privítal prítomných štatutárov a členov OŠK Lehota a konštatoval, že sú prítomní 25, ktorí majú spolu 100% hlasov pri hlasovaní, čo znamená, že valná hromada je uznášania schopná.

Prítomní odsúhlasili nasledovný program riadnej valnej hromady (v ďalšom texte len valná hromada):

 • 1.Otvorenie, voľba predsedu a zapisovateľa
 • 2.Vyhodnotenie roka 2009
 • 3.Správa pokladníka za rok 2009
 • 4.Správa revíznej komisie
 • 5.Plán práce na rok 2010
 • 6.Návrh zmien prezidentom klubu
 • 7.Rôzne
 • 8.Diskusia
 • 9.Záver

K bodu 1: Valná hromada si zvolila 100% prítomných hlasov za svojho predsedu pána Petra Lukáča a za zapisovateľa Mgr. Lenku Kutakovú.

K bodu 2: Prezident klubu pán Peter Lukáč poďakoval pánovi starostovi, zamestnancom obecného úradu, poslancom, pánovi Štefanovi Zaujecovi, pánovi Chmelárovi za finančnú a sponzorskú pomoc, členom výboru, najmä pánovi Pavelovi a Gálovi, a všetkým, ktorí pomáhali pri organizovaní akcií, všetkým ktorí darovali 2% daní atď.

Nasledovne vyhodnotil minulý rok:

Vlani sme zorganizovali nasledovné športové podujatia:

 • Bedmintonový turnaj 2x
 • Turnaj v malom futbale
 • Nultý ročník turnaja v plážovom volejbale
 • Hokejbalový turnaj
 • Turnaj v stolnom tenise – Memoriál Albína Baka
 • Turnaj v stolnom tenise o pohár starostu
 • Medzinárodný turnaj internacionálov
 • Sústredenie mužstva dospelých

Vlani sme zorganizovali nasledovné spoločenské podujatia:

 • Hodové zábavy
 • Stretnutie veterán klubu
Spolu podieľali sme sa na organizácii:
 • Športový deň OŠK a Obecný úrad
Nezorganizovali sme:
 • Podujatie na bicykloch
 • Šarkaniádu
Naše mužstvá v súťažiach:
 • Futbal – družstvo dorastu, dospelých, internacionálov
 • Stolný tenis - dospelí
 • Hokejbal - dospelí
Účasť na turnajoch:
 • Futbal – Memoriál Tomáša Páneka na Kyneku ( 1. miesto)
 • Futbal – Turnaj My Nitrianske noviny (3. miesto)
 • Futbal – Internacionáli vo Vrábľoch ( 3. miesto)
 • Hokejbal – Turnaj v Mojmírovciach ( 2.miesto)
 • Odmietli sme organizovať letný turnaj štyroch obcí
 • Neprihlásili sme žiacke družstvo do súťaže ktoré bolo odhlásené ešte počas jarnej časti
 • Zaregistrovali sme sa na príjem 2% - viac ako rok predtým o niečo
 • Podali sme 2 žiadosti na Nitriansky samosprávny kraj ( oplotenie ihriska + volejbalový turnaj)

  Vyhodnotenie mužstva dospelých :
 • 2008/2009 - najlepší ročník za posledných desať rokov
 • Skončil tréner Bernáth Milan
 • Zranil sa Šášik Pavol
 • Do nového ročníka nenastúpili Hrnčiar aj Bernáth, čo bolo veľmi cítiť na našej hre
 • Nemal kto hrať, potom sa to zlepšilo príchodom hráčov
 • Nový ročník vedie nový tréner Hrnčiar, ostatné zostalo
 • Nie je zdravotník !!!!
  Vyhodnotenie mužstva dorastu:
 • nedostatok hráčov na zápasy
 • Katastrofálny prístup jednotlivcov k svojim povinnostiam
 • Hráči ignorujú trénera, autorita jeho je mizivá
 • Aký bol prístup hráčov taký výsledok aj bol
  Vyhodnotenie internacionálov:
 • ťažko hodnotiť, každý zápas iná zostava
  Vyhodnotenie hokejbalu:
 • pán Martin Vajda
  Vyhodnotenie stolného tenisu:
 • pán Michal Holka

K bodu 3: Pán Alexander Gála predniesol správu pokladníka za rok 2009, prítomných detailne poinformoval o príjmoch OŠK, výdavkoch, zakúpených pomôckach, údržbe plochy a všetkých ostatných nákladoch.

Uznesenie č. 1 Valná hromada berie na vedomie správu prezidenta, vedúcich športových oddielov a pokladníka za rok 2009.

K bodu 4: Pán Štefan Pavel predniesol prítomným správu revíznej komisie OŠK Lehota za rok 2009. revízna komisia uskutočnila kontrolu účtovnej dokumentácie, konštatuje prehľadnosť, presnosť a jednoznačnosť vedenia dokladov. Komisia odporúča schválenie správy.

Uznesenie č. 2 Valná hromada berie na vedomie správu revíznej komisie za rok 2009.

K bodu 5: Prezident klubu predniesol prítomným plán práce na rok 2010. Vymenoval akcie v časovom slede, ako budú v roku 2010 uskutočňované.

 • 6. ročník turnaja v bedmintone
 • 1.ročník turnaja v nohejbale
 • 1.ročník turnaja v plážovom volejbale
 • 6. ročník turnaja v malom futbale
 • Hokejbalový turnaj
 • Memoriál Albína Baka
 • Turnaj v st. tenise o pohár starostu obce
 • Športový deň OŠK + Obecný úrad
 • Bicykle, šarkaniáda
 • Sústredenie mužstva dospelých (17.2 – 21.2.10)
  Spoločenské podujatia :
 • Hodové zábavy
 • Stretnutie Veterán klubu
Rovnako prítomných vyzval, aby sa aktívne zúčastňovali na organizovaných brigádach, o ktorých budú vopred informovaní.

Uznesenie č. 3 Valná hromada berie na vedomie plán práce na rok 2010.

K bodu 6: Prezident upozornil prítomných na zmeny. Konštatoval, že Veterán klub nemá stanovy. Požiadal pána Zaujeca, aby dohliadol na písomné vypracovanie stanov. Upozornil prítomných na spôsob preplácania cestovného a kopačiek. Navrhol preplácanie cestovného za 1 km – 0,17 Eur a preplácanie kopačiek 50 EUR . Preplácanie brankárskych rukavíc ( 50 € - predtým bolo do 40 €)
- Prenájom sály členom klubu
- Určiť cenu vstupného na zápasy domáce ( 0,80 €)
- Určiť cenu za cestovné na zápasy vonku ( 1 €)

Zmena členov výboru - za Baka Miroslava Šedovič Benedikt, Zaujec Roman preradený k čestným členom výboru

Výbor bude pracovať v nasledovnom zložení: Lukáč Peter, Pavel Juraj, Kutaková Lenka, Mesároš Pavol, Gála Alexander, Zaujec Cyril, Ukropec Igor, Zabák Vladimír, Šedovič Benedikt, Vajda Martin, Holka Michal
Štatutári klubu : Peter Lukáč, Juraj Pavel, Alexander Gála
Čestný členovia výboru: Zaujec Štefan, Chmelár Milan, Andrášik Michal, Dubeň Alojz, Starosta obce Zaujec Pavol, Zaujec Roman, Hrnčiar Viliam, Bernáth Milan

Zmena, ktorú je potrebné urobiť ako rest z minulosti – vystúpenie z klubu ŠKP OV PZ Nitra. Pán Gála predniesol prítomným Internú smernicu o vedení pokladne.

Uznesenie č. 4 Valná hromada jednohlasne schválila navrhované sumy preplácania kopačiek, ako aj cenu vstupného a cestovného. Rovnako jednohlasne schválila zloženie výboru. Jednohlasne prítomní schválili vystúpenie z ŠKP OV PZ Nitra. Prítomní tiež schválili Internú smernicu o vedení pokladne.

  Výsledky hlasovania:
 • počet hlasov za : 100% hlasov
 • Počet hlasov proti: 0% hlasov
 • Zdržalo sa: 0% hlasov

K bodu 7 a 8: -

V diskusii sa o slovo ako prvý prihlásil pán starosta Pavol Zaujec, vyjadril nádej, že spolupráca bude aj naďalej pokračovať v takom duchu ako v minulosti. Poďakoval správcovi areálu pánovi Bernáthovi za činnosť, ktorú vykonával. Aktivity, ktoré by mali byť uskutočnené sú z pohľadu starostu prioritou je dokončenie zavlažovania hracej plochy z vlastnej studne – financie, ktoré sa na tento účel doposiaľ využívali bude tak možné použiť inde. Bude pokračovať práca na priestore budov – začala už práca vo vnútri sály – maľovka, sokel, dokončenie obkladu. Vybudovanie tribúny je tiež dôležité, 1. februára bude stretnutie na obecnom úrade ohľadom tohto kroku. Čo sa týka rozpočtu – od začiatku funkčného obdobia podporoval šport, športové aktivity v obci. Je veľmi rád, že tieto aktivity sa rozrastajú, nezostáva len futbal, ale pribúdajú iné športy – hokejbal, tenis, plážový volejbal, bedminton. Vyjadril potešenie, že výbor organizuje aj rekreačné športové aktivity. Uvedomuje si nevyhnutnosť a opodstatnenosť režijných nákladov. Rozpočet obce na rok 2010 sa bude schvaľovať 27. januára na zasadnutí obecného úradu. Odmieta znižovať rozpočet pre OŠK Lehota, hoci niektorí poslanci by možno takýto krok privítali.

Ako druhý sa do diskusie prihlásil pán Peter Lukáč. Skonštatoval, že v príprave odohrajú hráči A mužstva 4 zápasy na umelej tráve. Upovedomil prítomných hráčov o zápasoch v príprave. Vyzval na väčšie využívanie multifunkčného ihriska. Pán Viliam Hrnčiar sa spýtal na osvetlenie multifunkčného ihriska. Starosta informoval, že na osvetlení sa bude pracovať na jar.

Ako ďalší sa o slovo prihlásil pán Štefan Zaujec. Vyzval hráčov, aby si viac vstúpili do svedomia, nakoľko si uvedomuje ohrozenie v súťaži. Apeloval po morálnej stránke. Je správne, že sa snaží obec, sponzori, ale treba si uvedomiť, že reprezentujú obec a mali by urobiť všetko preto, aby výsledky boli lepšie. Treba zmeniť prístup k tréningom, možno individuálne. Druhou pripomienkou je areál – nie je právne vysporiadané vlastníctvo, má obavu o investície, ktoré budú do areálu poskytnuté. Slúži nielen na šport ale aj na kultúru. Ďalšou jeho pripomienkou bol nedostatok detí, ktoré sa venujú športu – možnosť spolupráce so školou. Pán Juraj Pavel sa vyjadril k návšteve školy. Na prvý tréning prišlo 14 chlapcov, dochádzka postupne klesala. Pán starosta skonštatoval, že na škole nie je kvalifikovaný telocvikár. Kvalitný telocvikár dokáže veľa. Je pravda že chýba telocvičňa, no sú iné možnosti – školský dvor, multifunkčné ihrisko, kultúrny dom, sála na ihrisku. Ďalej treba povedať, že na škole je detí menej ako v minulosti a tiež, vymoženosti techniky držia deti doma,

Valná hromada skončená o 18.00 hod., zápisnica bola nahlas prečítaná a na znak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísaná štatutármi OŠK.

V Lehote, dňa 23.01.2010


Vážení športový priatelia,

Peter Lukáč ,prezident OŠK Lehota

v mene svojom i v mene Obecného športového klubu Lehota, by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorý prispeli ku chodu nášho klubu v roku 2009.
Funkcionárom – ktorý obetovali veľa zo svojho voľného času pre šport v našej obci, hráčom – ktorý klub a obec reprezentovali vo futbale, hokejbale a stolnom tenise, sponzorom – ktorých pomoc či už materiálna alebo finančná bola obrovským prínosom, dobrovoľníkom – ktorý nám pomáhali pri organizovaní rôznych športových aktivít pre občanov našej obce, Obecnému úradu – bez ktorého pomoci by sme ďalej nedokázali napredovať a v neposlednom rade i fanúšikom, bez ktorých by sa nedal robiť šport v našej obci.

Do nového roku 2010 prajem všetkým našim športovcom najmä veľa pevného zdravia - pretože bez neho sa veľmi ťažko športuje a veľa šťastia - pretože je v športe veľmi vrtkavé a potrebné. Taktiež im a i všetkým Vám ostatným prajem v rodinnom živote zdravie, šťastie, lásku, pokoj na duši, dostatok peniažkov a aby nám lehotský šport prinášal iba pekné chvíle strávené pri ňom.

Peter Lukáč ,prezident OŠK Lehota


Schôdza výboru OŠK Lehota dňa 14.novembra 2009

  Jesennú časť majú futbalisti už za sebou a už tradične týždeň po nej prišla na rad hodnotiaca schôdza výboru. Nehodnotil sa však iba futbal, ale i hokejbal a stolný tenis, ktorý bol bez svojho zástupcu.
  Na začiatok zhodnotil p. M. Vajda pôsobenie hokejbalového oddielu Lehota Warriors, ktorý účinkuje v druhej farskej hokejbalovej lige. Ročník hodnotil ako ,,zoznamovací“. Dávali za pochodu mužstvo dokopy, hráči sa učili každým zápasom a zoznamovali sa s ligou a aj s realitou, že sa hrá o body do tabuľky. Celkové umiestnenie mužstva na prvý ročník je dobré, mužstvo skončilo v pokojnom strede tabuľky a hráči sú skúsenejší.
  Stolný tenisti sa pohybujú na dolných priečkach tabuľky a majú čo naprávať v odvetnej časti.
  Futbalisti, samozrejme, dostali najviac priestoru a na začiatok to boli žiaci, napriek tomu že nehrajú súťaž. Tréner žiakov p. C. Zaujec (spolu s p. B. Šedovičom) sa vyjadril, že od septembra vyradili siedmakov a ôsmakov a venovali sa chlapcom od šiestej triedy nižšie. So začiatku bola spokojnosť s dochádzkou na tréningy, kde sa zoznamovali s hrou a cibrili techniku, no postupne sa to vrátilo späť do starých koľají a chodilo ich menej a menej. Skonštatoval, že títo chlapci nie sú zodpovedný a futbal ich baví iba „nárazovo“, takže problém zostáva stále tak, ako vlani.
  Najviac sa rozhovoril tréner dorastencov, p. I. Ukropec . Zo začiatku bola účasť na tréningoch k spokojnosti aj vzhľadom k tomu, že na začiatku súťaže mal k dispozícii iba potrebných jedenásť hráčov. Čo sa týkalo samotných zápasov, dalo by sa skonštatovať, že bolo dobrého bolo pomenej a viac toho zlého, nakoľko v zápasoch na súperových ihriskách nastúpili buď presne jedenásti alebo dokonca iba desiati. Najdôležitejším problémom v mužstve je to, že mužstvo nemá vodcu ,ktorý by bol predĺženou rukou trénera na hracej ploche. Chlapci si nechcú dať poradiť, všetko ihneď ofrflú a myslia si, že zjedli všetku múdrosť sveta.
  Tréner mužstva dospelých, p. V. Hrnčiar, začal slovami, že práca trénera je náročná a robil ju doteraz najlepšie ako vedel. Mužstvo ohľadom tréningov dokázal rozdeliť na 4 skupiny podľa dochádzky, ktorá bola v celkovej miere nedostatočná. Nie je spokojnosť s prvom časťou jesennej časti, kedy bolo mužstvo v útlme aj zásluhou toho, že oproti poslednému ročníku chýbali v mužstve traja hráči, ktorý za minulú sezónu dali spolu viac ako polovicu gólov mužstva(56 z 86), ale aj zásluhou nie príliš dobrého prístupu k povinnostiam. V druhej polovici jesene sa zlepšila hra a výsledky pomaly, ale isto prichádzali. Negatívom však zostáva fakt, že to, čo sa povedalo v kabíne pred zápasom, zostalo iba v kabíne a na ihrisku si každý robil čo chcel, hlavne v obranných činnostiach mužstva. Nakoniec povedal, že ak hráči pristúpia v zimnej príprave svedomite ku svojim povinnostiach, je v silách tohto kolektívu súťaž zachrániť. Zimná príprava začne v sobotu 23. januára 2010 a u dorastu v polovičke februára.
  V ďalšom bode dostal slovo pokladník klubu p. A. Gála, ktorý zhodnotil momentálnu finančnú situáciu a ako sme hospodárili s financiami, predstavil projekt na výstavbu tribúny na štadióne ako i striedačiek pre náhradníkov a tribúny na plážové ihrisko.
  Ďalšie body boli v kompetencii prezidenta klubu p. P. Lukáča, ktorý v nich oboznámil s aktuálnym dianím v klube nasledovne: oboznámil prítomných, že klub sa bude i v budúcom roku uchádzať o 2% z daní, ďalej boli vypracované dve žiadosti o dotácie od Nitrianskeho samosprávneho kraja. V prvej sa uchádzame o dotáciu na turnaj v plážovom volejbale a v druhej sa uchádzame o dotáciu na výstavbu oplotenia na strane za striedačkami. Ďalej vysvetlil, akým systémom sa budú na budúci rok preplácať kopačky hráčom A mužstva, že webová stránka klubu sa tento rok zmenila k lepšiemu a že sa nadviazala spolupráca s moravským mestečkom Koryčany. Určil dátumy nasledovných akcií: Veterán Klub bude mať svoje tradičné stretnutie medzi vianočnými sviatkami v nedeľu 27. decembra 2009 o 14.00 hod. v klubovni OŠK, Výročná členská schôdza bude v sobotu 23. januára 2010 o 16.00 hod. v sále v športovom areáli a tradičný bedmintonový turnaj bude mať svoje šieste pokračovanie v sobotu 16. januára 2010 v Kultúrnom dome.
  V poslednom bode sa vyhodnotila práca správcu štadióna, ktorá bola vytvorená tento rok. Prítomní skonštatovali, že práca správcu bola na nedostatočnej úrovni a bude treba zaviesť presne stanovený režim práce na budúci rok.
  Na záver sa všetkým zúčastneným poďakoval prezident klubu za ich účasť.


Príhovor pred začiatkom sezóny 2009/2010

Vážený fanúšikovia lehotského futbalu.

  Len pred nedávnom sme mali ukončenie sezóny, tak úspešnej pre mužstvo dospelých, a už nám klope nová na dvere. Do nového ročníka máme prihlásené iba dve mužstvá a to mužstvo dorastudospelých. Žiacke družstvo sme neprihlásili ale trénujú i naďalej. Z dorastu nám odišli dvaja chlapci, ktorý skončili vekom, jedná sa o Petra ChlebcaJuraja Šedoviča. Či sa pobijú o miesto v prvom mužstve je už iba na nich a či budú mať vlastne i záujem pokračovať vo futbale nakoľko je to v dnešnej dobe fenomém vo všetkých kluboch, kde po skončení dorasteneckého veku sa chalanom už nejako nechce hrávať futbal. Dorast bude viesť v novej sezóne osvedčená dvojica Igor UkropecMichal Andrášik.
  „A“ mužstvo povedie do novej sezóny hrajúci tréner Viliam Hrnčiar a jeho asistentom zostáva Roman Zaujec. Z vlaňajšieho úspešného kádra bude istotne absentovať prítomnosť nášho najlepšieho strelca Pavla Šášika, ktorý sa po operácii síce zotavuje, ale jeho návrat na zelené trávniky je zatiaľ v nedohľadne. Pre zdravotné problémy netrénuje s mužstvom ani Patrik Bernáth a v klube tak ako i v mužstve by boli všetci radi, ak by mohol nastúpiť opäť v základnej zostave Lehoty. Obom držíme palce aby sa skoro uzdravili. Do mužstva naopak pribudli dvaja hráči, Milan Maťuš na polročné hosťovanie z D. Štitár a brankár Norbert Bányi z D. Obdokoviec na ročné hosťovanie. V blízkej dobe je možnosť príchodu ešte jedného skúseného futbalistu do Lehoty, ale to zatiaľ nepredbiehajme.
  Všetci veľmi dobre vieme, že najdôležitejšia časť vo futbalovej sezóne je jej začiatok, preto celá futbalová verejnosť ako i vedenie pevne dúfajú, že pre všetky naše družstvá bude tento začiatok úspešný. Budeme radi, milí fanúšikovia, ak si nájdete čas a prídete na naše zápasy v hojnom počte, tak ako tomu bývalo po celú jar. Držíme palce trénerom, aby pred každým zápasom dokázali vybrať tú najlepšiu základnú jedenástku, aby sa hráčom vyhýbali zranenia ,aby futbal hrali srdcom pre klub a našu obec a aby sme všetci mohli po každom zápase vravieť iba slová chváli.

Peter Lukáč, prezident OŠK Lehota


Schôdza výboru OŠK Lehota dňa 22.novembra 2008

    V sobotu 22. novembra 2008 sa členovia výboru, predsedu Revíznej rady, trénerov, štatutára Športového klubu stolného tenisu v Lehote a starostu obce stretli na riadnej schôdzi výboru OŠK.
    Po uvítaní všetkých zúčastnených prezidentom klubu sa prešlo na prvý bod schôdze, ktorou bolo predloženie návrhu zmluvy o vstupe Športového klubu stolného tenisu Lehota do Obecného športového klubu Lehota jeho štatutárovi p. Michalovi Holkovi. Po preštudovaní návrhu zmluvy a následnými podpismi prezidenta OŠK, pokladníka OŠK a štatutára ŠK ST Lehota spečatili vstup do OŠK Lehota dňom 22. novembra 2008.
    Po tomto akte prišlo na rad vyhodnotenie jesennej časti ročníka jednotlivými trénermi. Tréner žiakov hodnotil jesennú časť veľmi rozpačito. Posťažoval sa na morálku chlapcov, na nie príliš dobré vzťahy medzi staršími a mladšími hráčmi a hlavne na to, že neovládajú ani základné prvky telesnej výchovy. Na druhej strane priznal, že nájdu sa medzi chlapcami i šikovný a pri poctivej práci s nimi by z nich mohli vyrásť kvalitný futbalisti ak neprepadnú iným neduhom doby. Žiaci prezimujú na predposlednej priečke. Potom prišlo rad na hodnotenie trénera dorastu. Ten bol v podstate spokojný s jesennou časťou ,chalani získali 25 bodov a zimujú na deviatom mieste, až na pár zápasov, v ktorých chalani doslova vybuchli. Za tým však treba nájsť i nie príliš dobrú životosprávu u niektorých dorastencov po preháranej noci pred zápasmi. S dochádzkou na tréningy bola spokojnosť. Ako posledný prišiel na rad tréner dospelých. S jesennou časťou je spokojnosť, veď mužstvo je na druhom mieste s počtom bodov 27 a s najviac strelenými gólmi(50) ! (mimochodom, za celý minulý ročník sme ich dali 55 ). Mrzia však straty bodov za remízy doma so Zbehami a vo V. Opatovciach, kde sme inkasovali vyrovnávajúci gól rovno s konečným hvizdom rozhodcu v 95 minúte. Na rozdiel od dorastu tréner nebol spokojný s tréningovou dochádzkou, hlavne v druhej časti jesene, kedy sa na tréningy "unúvalo" iba zopár hráčov!!!
    Po hodnotení dostal slovo starosta obce, ktorý poďakoval členom výboru za prácu ako i hráčom za reprezentáciu obce. Povedal plány, ktoré má obecný úrad na rok 2009 čo sa týka športového areálu ako i to, že bol nemilo prekvapený z hodnotenia žiackeho trénera ohľadom neovládania základným telesných zručností žiakmi. Prisľúbil, že to musí bezpodmienečne prebrať s pani riaditeľkou ZŠ, lebo škola predsa nemôže byť bez kvalifikovaného pedagóga telesnej výchovy a deti nemôžu sedieť počas telesnej za počítačom !
    Ďalej prezident klubu informoval o príprave podkladov, ktoré treba na zaregistrovanie sa na získanie 2% daní.
    Pokladník klubu potom informoval o hospodárení a finančnej situácii a o návrhu rozpočtu na rok 2009.
    Na toto nadviazal prezident klubu poverením predsedu Revíznej rady o revíziu ku dňu 31.12.2008 a na spracovanie podkladov pre Valnú hromadu ( ktorá sa bude konať dňa 25. januára 2009 o 15.30 v priestoroch štadióna OŠK) a pre hlavného kontrolóra obce.
    Ďalej sa členovia zaoberali pripravovanými akciami na budúci rok - predbežný program je na konci článku a zimnou prípravou dorastu a dospelých ako i vylepšením materiálneho zabezpečenia tréningových jednotiek. Začiatok prípravy pre mužstvo dospelých je stanovený na sobotu 17.1.2009 a pre dorast na 24.1.2009. Mužstvo dospelých sa v čase od 18.2. do 22.2.2009 zúčastní zimného sústredenia v Bojniciach, ktoré bude doplnené i o niekoľkých dorastencov. Bol predstavený i program prípravných zápasov oboch mužstiev ktorý nájdete tiež na konci článku.
    Na konci schôdze prišiel na rad najháklivejší bod , ktorý sa týkal momentálnej situácie ,v ktorej sa klub ocitol. Diskusia bola vecná a pretiahla schôdzu na bezmála 5 hodín. Výbor OŠK Lehota jednoznačne odmietol obvinenia zo strany polície zo spáchania trestného činu podplácania v zápase Lehota – Čeľadice, hraného v máji tohto roka a všetky osoby ktoré sú s touto kauzou doteraz spojené, boli na návrh prezidenta a po následnom hlasovaní do ukončenia prípadu vylúčené z klubu. Taktiež bol z výboru vylúčení i ďalší funkcionár, ktorý sa nepodieľal aktívne na chode klubu.

Plán prípravných zápasov

sobota 24.1.09 14.00 dospelí OŠK Lehota – Bánov ( 5.liga východ – 10.miesto po jeseni)
sobota 31.1.09 12.00 dorast OŠK Lehota – Šoporňa (5.liga juh – 3 miesto)
14.00 dospelí OŠK Lehota – Šoporňa (1.trieda Galanta – 14 m.)
nedeľa 08.2.09 17.00 dospelí OŠK Lehota – Jacovce (5.liga západ – 7.miesto)
(zápas sa odohrá na umelej tráve na FC Nitra pod umelým osvetlením)
sobota 14.2.09 12.00 dorast Bánov (5.liga východ – 13.miesto)- OŠK Lehota
14.00 dospelí Bánov – OŠK Lehota
nedeľa 22.2.09 14.00 dospelí Jacovce– OŠK Lehota (zápas sa odohrá na umelej tráve v Topoľčanoch)
sobota 28.2.09 12.00 dorast Šoporňa – OŠK Lehota
14.00 dospelí Šoporňa – OŠK Lehota
sobota 7.3 alebo nedeľa 8.3 ? - OŠK Lehota
Madunice odriekli, zháňa sa iný súper
nedeľa 15.3.09 začiatok jarnej časti12.00 dorast Klasov – OŠK Lehota
14.30 dospelí Klasov – OŠK Lehota

Prehľad pripravovaných akcií na rok 2009

Tento rok nás čaká ešte stretnutie veteránov – Veterán klub, ktoré sa uskutoční v nedeľu 28.12.2008 o 15.00 hod v klubovni OŠK .
JanuárZimný turnaj v bedmintone (v Kultúrnom dome)
Februársústredenie mužstva dospelých
Marec, Aprílklub sa bude sústreďovať na zveľadenie areálu
Máj, Júnakcia -spoločne na bicykloch pre malých i veľkých(po cyklistickej trase popri Gabčíkove, s rôznymi súťažami pre deti)
Júlpokračovanie v tradícii turnaja v malom futbale – 5.ročník
letný turnaj v bedmintone
memoriál Albína Baka – stolný tenis
hodové zábavy
Augustturnaj v plážovom volejbale
začiatok nového ročníka vo futbale
September, Októberdeň šarkanov – šarkaniáda
začiatok nového ročníka stolného tenisu
Decembervianočný turnaj o pohár starostu – stolný tenis
stretnutie veteránov – veterán klub pri OŠK Lehota