Valná hromada OŠK Lehota dňa 25.januára 2009

    V nedeľu 25.1.2009 sa v priestoroch futbalového štadióna konala výročná členská schôdza – valná hromada, ktorá bola zvolaná na základe stanov klubu prezidentom OŠK Lehota.
    Programom schôdze bolo vyhodnotenie uplynulého roku 2008,správa pokladníka i revíznej komisie za minulý rok, plán práce na rok 2009, diskusia ako i voľba výboru na nové dvojročné funkčné obdobie.
    Vo vyhodnotení vystúpili všetci tréneri i prezident klubu a stručne zhodnotili posledný rok na základe svojich poznatkov. Pri doraste a mužstve dospelých sa tiež stanovili ciele pre jarnú časť súťaže : umiestnenie dorastu do 6. miesta a dospelých do 4. miesta. Pri žiakoch je cieľom skĺbiť mužstvo a hlavne doplniť ho o ďalších mladších chlapcov.
    Prezident klubu informoval i o podpísaní zmluvy o vstupe stolnotenisového oddielu do OŠK Lehota.
    Pokladník klubu p. Alexander Gála vo svojej správe skonštatoval, že najväčšími nákladmi boli cestovné výdavky ,ktoré sa zvýšili o 50% , všetko ostatné bolo v štandardných výdajoch ako po minulé roky.
    Pán Štefan Pavel predniesol správu revíznej komisie OŠK za rok 2008 a skonštatoval prehľadnosť, presnosť a jednoznačnosť vedenia dokladov.
    Prezident klubu potom vymenoval plán práce na tento rok v časovom slede ako budú v roku 2009 uskutočňované a poprosil všetkých, aby sa aktívne zúčastňovali na organizovaných brigádach, o ktorých budú vopred informovaní.
    Predposledným bodom programu bola voľba nového výboru, ktorý bol jednohlasne schválený v nasledovnom zložení :

Prezident klubu Peter Lukáč
Tajomník Mgr. Lenka Kutaková
Manažér Juraj Pavel
Pokladník Alexander Gála
Šéftréner mládeže Cyril Zaujec
Členovia výboru Pavol Mesároš, Roman Zaujec, Miroslav Bako, Vladimír Zabák, Ing. Igor Ukropec a Michal Holka

    V diskusii vystúpil manažér klubu Juraj Pavel, ktorý informoval prítomných s novou funkciou správcu športového areálu. Poďakoval prítomnému pánovi A. Dubeňovi za prácu, ktorú pre klub vykonával dlhé roky. Novým správcom športového areálu bude p. Milan Bernáth, ktorý bol oboznámený s náplňou práce. Vyjadril nespokojnosť s prácou členov výboru a hráčov, žiadal by lepší a aktívnejší prístup. Upozornil na pripravovanú rekonštrukciu hlavnej hracej plochy a vedľajšej tréningovej plochy a požiadal prítomných o spoluprácu.